BA00156C-7329-4BAF-A8FD-ADC87FD5CC03

Polityka prywatnosci

I. WARUNKI OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://finezjo.pl zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą przy al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, posiadająca numer REGON 366272350, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7010651576.
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. W celu korzystania z Serwisu powinieneś/naś posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 6. Serwis może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, podlegasz tym politykom.
 7. Administrator informuje, że w ramach udostępnionych funkcjonalności Serwisu umożliwia użytkownikowi skorzystanie z funkcjonalności usługi Google Calendar. W ramach integracji Serwisu z usługą Google Calendar dochodzić będzie do transferu danych w postaci blokady terminu w kalendarzu użytkownika (z wyłączeniem transferu danych osobowych). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google użytkownik znajdzie w polityce prywatności Google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/privacy.html.
II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Gromadzimy Twoje dane osobowe w momencie, gdy dostarczasz je nam bezpośrednio poprzez rejestrację, korzystasz z naszego Serwisu lub innych administrowanych przez nas stron internetowych, a także gdy zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. Administrator przetwarza zatem dane obejmujące m.in. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, adres IP a także numer PWZFz.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panią Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
 3. Podanie danych i korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r., poz. 123 ze zm.), a także jeśli ma to zastosowanie w celach dodatkowych tj. wykonywania marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.), jednak za wyrażoną zgodą Użytkownika Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest wykonywanie martketingu bezpośredniego).
 5. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO). Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 6. Dbamy o poufność Twoich danych, dlatego też z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności, jak również realizacji Twoich praw, dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 7. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską
 8. Administrator informuje, że w ramach udostępnionych funkcjonalności Serwisu umożliwia użytkownikowi skorzystanie z funkcjonalności usługi Google Calendar. W ramach integracji Serwisu z usługą Google Calendar dochodzić będzie do transferu danych w postaci blokady terminu w kalendarzu użytkownika (z wyłączeniem transferu danych osobowych). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google użytkownik znajdzie w polityce prywatności Google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/privacy.html.
 9. Jako Administrator danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową, napisz na nasz adres korespondencyjny lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych (adres e-mail: [email protected]). Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych korespondując na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
III. DOSTĘP DO DANYCH
 1. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia, a które zobowiązały się do zachowania w poufności przetwarzane dane.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
IV. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

V. MECHANIZM COOKIES
 1. Cookie to mały plik przechowywany na twoim urządzeniu i wykorzystywany do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji. Nie stosujemy cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących dane osobowe o użytkownikach. Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za dane osobowe. Jeśli chcesz ograniczyć działanie cookies lub zablokować je w Serwisie, możesz zrobić to zmieniając ustawienia przeglądarki. Możesz na przykład zablokować wszystkie cookies, za wyjątkiem własnych (pierwszej kategorii) cookies, lub też usunąć wszystkie cookies przy wyjściu z przeglądarki.
 2. Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 r., poz. 1954 ze zm.) masz prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 4. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronie Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

  Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
 5. W ramach Serwisu wykorzystujemy także Google Analytics – popularną usługę analityczną dostarczaną przez Google. Google Analytics stosuje cookies do analizy ilości użytkowników odwiedzających stronę. Więcej informacji na temat korzystania z cookies można znaleźć w Polityce prywatności Google - http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
VI. ADRES IP

Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia Twojego adresu IP, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu samego Serwisu.

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Ci praw.
VIII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności oraz przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail: [email protected] bądź bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem maila: [email protected].

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 28 stycznia 2020 r.